Nieuws
Home - Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer algemeen voor www.melkpunt.nl

Bij het onderhoud, plaatsen van artikelen en vertalingen, foto’s en ander beeldmateriaal op www.melkpunt.nl wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

De eigenaar van het domein www.melkpunt.nl, de beheerder van www.melkpunt.nl alsmede alle medewerkers zoals schrijvers, vertalers en andere medewerkers en deskundigen zijn geen van allen aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende adviezen, gegevens, informatie of meningen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of internet-provider.

Betreft informatie over de praktijk van borstvoeding geven en over de begeleiding bij borstvoeding verwijzen wij door naar organisaties die daarvoor opgeleid zijn en werken volgens de WHO code.

Verwijzingen op www.melkpunt.nl naar derden kunnen voeren naar bronnen die door anderen worden bijgehouden en waarover de eigenaar en beheerder geen controle hebben. De internetsite www.melkpunt.nl draagt daarom op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de inhoud van deze informatie.

Onze nieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan er een foutje insluipen. Stichting Melkpunt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan.

De gegevens van abonnees worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de abonnee.

Bijdragen van de gebruiker

Als je fotomateriaal of een verhaal instuurt naar www.melkpunt.nl met de bedoeling dat deze geplaatst worden op de www.melkpunt.nl, dan blijven de auteursrechten van jou. Maar je staat toe dat het door jou ingezonden materiaal zonder toestemming en onbeperkt door Stichting Melkpunt in al haar uitgaven gebruikt en gepubliceerd mag worden, zowel elektronisch als gedrukt.

Stichting Melkpunt, eigenaar van www.melkpunt.nl behoudt zich het recht voor om indien zij dit nodig acht wijzigingen aan te brengen in je bijdrage(n) die uit redactioneel of esthetisch oogpunt gewenst zijn.

Hij kan overigens ook, zonder opgaaf van reden, de bijdrage verwijderen van de website en/of uit het archief.

Disclaimer

De eigenaar en beheerder van www.melkpunt.nl besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de geboden informatie en beelden. Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken, omissies, fouten en ander ongemak die voortvloeien uit het bekijken van de informatie, dan het gebruik van de adviezen.

Handhaving

Indien blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de auteursrechten, copyrights, beeldrechten en of portreTrechten die rusten op de informatie gepubliceerd op de website van Stichting Melkpunt, www.melkpunt.nl, dan zullen alle kosten die daarmee gemoeid zijn, evenals de kosten gemaakt ten behoeve van de benodigde juridische stappen, verhaald worden op de partij die aantoonbaar misbruik maakt.

Disclaimer advertenties

www.melkpunt.nl is zorgvuldig in haar keuze voor sponsors/adverteerders, maar staat op geen enkele wijze garant voor hun producten en/of de kwaliteit van geleverde diensten.

Sponsors [adverteerders] worden gehouden aan het volgende reglement

  • De inhoud van de advertentie en het aanbevolen product of dienst moet in overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden in de WHO code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de daarbij behorende producten en de daarbij behorende resoluties;
  • De inhoud zal op geen enkele manier aanstootgevend zijn;
  • www.melkpunt.nl behoudt zich het recht voor een tekst voor publicatie te weigeren. In goed onderling overleg tussen beide partijen zal een oplossing gezocht worden;
  • De inhoud mag opgewekt en humoristisch van toon zijn;
  • Plaatjes en afbeeldingen van producten zijn toegestaan;
  • Producten/diensten moeten op de een of andere manier een relatie hebben met de doelgroep;
  • Producten/diensten mogen op geen enkele wijze gelieerd zijn aan kunstvoedingfabrikanten;
  • Bij de ontdekking van enige relatie van adverteerder en kunstvoedingsfabrikant, dan wel wanneer de adverteerder de hierboven genoemde WHO code overduidelijk schaadt, wordt de advertentie zo mogelijk onverwijld verwijderd van www.melkpunt.nl;
  • De sponsor/adverteerder zal niet het voordeel van de twijfel worden gegund;
  • Er zal geen restitutie plaatsvinden van betalingen gedaan voor het adverteren.

Advertenties zijn advertenties

Een advertentie van een sponsor is meestal een plaatje van een product of het bedrijf. Daarmee is dit product of bedrijf niet per definitie door www.melkpunt.nl aanbevolen of ‘goedgekeurd’. Het product en de advertentie moeten aan de criteria, zoals hierboven omschreven, voldoen.

Advertenties zijn een noodzakelijk kwaad; onderhoud van de site, zorg voor actualiteit en kwaliteit van de informatie en presentatie, brengen kosten met zich mee.

Gesponsorde en ongesponsorde koppelingen [advertenties]

Gesponsorde koppelingen zijn advertenties waar een vergoeding tegenover staat. Ongesponsorde koppelingen zijn advertenties van bedrijven, instellingen of internetdiensten, die het verdiend hebben om [tijdelijk] zonder vergoeding genoemd te worden.

Interesse of ideeën om www.melkpunt.nl te sponsoren?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met de beheerder van de site.